آموزش تزيين دستمال 3 آموزش تزيين دستمال 2 آموزش تزيين دستمال 1

مدلهاي تزيين دستمال

 

     

1- چهار گوشه دستمال را به طرف داخل تا كنيد.

 
      2- گوشه هاي جديد را دوباره به طرف مركز آن تا كنيد.  
     

3- دستمال را برگردانيد و چهار گوشه آن را به طرف مركز تا بزنيد.

 
     

4- مركز دستمال را با انگشت محكم نگهداريد, گوشه هاي اوليه دستمال را از ميان تاهاي  زده شــــده در قسمـــت زير پيدا كـــرده و بيرون بكشيـــد تا به صورت گلبرگ در بيايند.

 
         
         

هرگونه انتشارنقل قول،کپی برداری، از این سایت ، استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی ،نشریات آموزشگاه هاوغیروتنهابا اجازه کتبی مجاز می باشد بدون دریافت مجوزکتبی پیگرد قانونی دارد