آموزش تزيين دستمال 3 آموزش تزيين دستمال 2 آموزش تزيين دستمال 1

مدلهاي تزيين دستمال

 

   

1- دستمال را از قطر تا كرده و دوگوشه آن را روي هم قرار دهيد.

 
   

2- دو گوشه را به طرف بالا طوري تا بزنيد كه در راس به يكديگر برسند .

 
   

3- دستمال را برگردانيد و دوباره آن را از وسط تا بزنيد .

 
   

4- دستمال را روي تكيه گاه مثلثي شكل خود قرار دهيد .

 
       
       

هرگونه انتشارنقل قول،کپی برداری، از این سایت ، استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی ،نشریات آموزشگاه هاوغیروتنهابا اجازه کتبی مجاز می باشد بدون دریافت مجوزکتبی پیگرد قانونی دارد