هرگونه انتشارنقل قول،کپی برداری، از این سایت ، استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی ،نشریات آموزشگاه هاوغیروتنهابا اجازه کتبی مجاز می باشد بدون دریافت مجوزکتبی پیگرد قانونی دارد